Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Generelt
Salgs- og leveringsbetingelser gældende for produkter leveret af Cloud Retail Systems A/S leveret til erhvervskunder (herefter benævnt
kunden).
Disse salgs – og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunde og
Cloud Retail Systems A/S. Ved bestilling antages det således, at kunde har accepteret disse salgs – og leveringsbetingelser skriftligt.
Specielle betingelser fra kundens side, specificeret i købers ordre, er ikke gældende for handelsforholdet, med mindre Cloud Retail
Systems A/S har givet sit skriftlige tilsagn.


Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det leverede overgår først når købesummen er betalt fuldt ud.


Immaterialretligheder
Omfatter ordren software (herefter benævnt ’programmerne’) udviklet af Cloud Retail Systems A/S eller andre ydelser, i forhold til hvilke Cloud Retail Systems A/S har én eller flere immaterialretligheder, overlades kunden en tidsubegrænset brugsret (licens) til dette software så længe kunden betaler det aftalte licensbeløb på følgende betingelser: Der kræves en licens pr. organisatorisk enhed, hvorfra der foregår salg.


Brugsretten er ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv. Dette betyder, at kunden ikke uden Cloud Retail Systems A/S’ forudgående
skriftlige og udtrykkelige samtykke på nogen måde (salg, udleje, udlåning eller på anden måde) kan overlade brugen af programmerne
til andre. Kunden må ikke kopiere programmerne bortset fra én sikkerhedskopi, der alene må benyttes, hvis den originale udgave
forringes eller ødelægges. Brugen af sikkerhedskopien er i øvrigt underlagt samme betingelser som brugen af programmerne.
Ophavsretten til programmerne samt evt. sikkerhedskopi samt alle andre immaterialretligheder tilhører Cloud Retail Systems A/S.

Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre evt. sikkerhedskoder samt ændre eller fjerne evt. angivelser af rettigheder, Cloud Retail Systems A/S’ logo eller lignende. Kunden har alene ret til at foretage dekompilering eller tilsvarende afkodning af programmerne i et omfang denne ret er tillagt kunden i henhold til ufravigelig lovgivning.


Risikoens overgang / levering
Risikoen for produktet overgår ved leveringen. Levering sker fra en af CRS´s lokationer i henholdsvis Vejle, Frederikshavn eller direkte fra leverandørens underleverandør, medmindre andet aftales. Hvis Cloud Retail Systems A/S har ejendomsforbehold i produktet, påhviler det kunden at forsikre dette, fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købssum er betalt. 

Der må som regel forventes minimum 2 -4 ugers leveringstid på Cloud Retail Systems A/S’ standardprodukter fra ordredato.


Reklamation og ansvar
Kunden skal straks ved modtagelsen af det leverede, og inden dette installeres, konfigureres og/eller ibrugtages, gennemgå det
leverede med henblik på at sikre sig, at det leverede er mangelfrit. Foretager kunden ikke en sådan undersøgelse af produktet, fortaber kunden sin ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende i forhold til de mangler, der kunne være opdaget, hvis en sådan undersøgelse var foretaget.
Reklamationer over konstaterede mangler skal fremsættes overfor Cloud Retail Systems A/S senest inden otte (8) dage efter levering.
Fremsættes reklamationen ikke inden for den anførte frist, fortaber kunden sin ret til at gøre mangelbeføjelser gældende. 

Cloud Retail Systems A/S’ ansvar for mangler, der først viser sig efter ibrugtagning, og som ikke kunne være opdaget ved kundens undersøgelse af det leverede inden ibrugtagning, bortfalder 1 år efter levering. Er det leverede mangelfuldt som følge af en transportskade, skal kunden skriftligt reklamere overfor det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten, senest to (2) dage efter levering. Det leverede skal forblive i samme stand som v ed modtagelsen.
Cloud Retail Systems A/S påtager sig intet ansvar for det leveredes egnethed i forhold til kundens særlige behov, medmindre kunden er
faktureret for en rådgivningsydelse. Cloud Retail Systems A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab (f.eks. følgeskader på tilsluttet udstyr, installationsomkostninger, tab af goodwill, o.l.). 

Cloud Retail Systems A/S er ligeledes ikke ansvarlig for tab, der opstår, mens programmer er i kundens besiddelse, og som skyldes kundens, dennes ansattes eller tredjemands fejlagtige anvendelse af softwaren.
I forbindelse med afhjælpning af mangler påtager Cloud Retail Systems A/S sig intet ansvar for tab af kundens data, uanset karakter og omfang. Cloud Retail Systems A/S anbefaler, at kunden løbende tager sikkerhedskopier af vitale data med henblik på at undgå tab af data.
Cloud Retail Systems A/S fraskriver sig produktansvar i videst mulige omfang. Cloud Retail Systems A/S er dog ansvarlig for
produktansvar i henhold til produktansvarsloven.


Priser
Alle priser er excl. moms og excl. forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for kurs – og prisændringer uden varsel. Følgende gebyrer er gældende: Ekspeditionsgebyr: kr. 125,00, der opkræves på alle ordrer under kr. 1.000,00 (dog ikke for reservedelskøb under kr. 500,00), og Krediteringsgebyr: 10 % af den erlagte købssum opkræves for produkter, der returneres med kreditnota til følge.
Cloud Retail Systems A/S’ priser er alene vejledende.


Betalingsbetingelser
Betaling skal altid ske senest den dato, som er angivet på fakturaen som sidste betalingsdag. Hvis en sidste betalingsdag ikke er
angivet på fakturaen, skal betalingen ske kontant ved levering. Hvis betalingen sker efter sidste betalingsdag, er Cloud Retail Systems
A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende skyld med 1,8% pr. måned, indtil gælden er betalt. Desuden er Cloud Retail Systems A/S berettiget til at opkræve et rykkergebyr. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav hos Cloud Retail Systems A/S, som ikke skriftligt er anerkendt af Cloud Retail Systems A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Det leverede forbliver Cloud Retail Systems A/S’ ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Ved levering af Cloud Retail Systems A/S standardprodukter:
Hardware 8 dage netto.
Standardsoftware 8 dage netto.
Services udført pr. estimat 8 dage netto.
Ved levering af Cloud Retail Systems A/S udviklingsprojekter:
Ordreunderskrivelse 50 % af ordren forfalder d.d. til betaling.
Færdigmelding af projekt fra Cloud Retail Systems A/S 40 % af ordren forfalder d.d. til betaling.
Færdigmelding af projekt fra kunde 10 % af ordren forfalder d.d. til betaling, uanset der måtte foreligge ikke-væsentlige mangler.


Installation / konfigurering / ibrugtagning
Ved forsendelse eller kundens afhentning af produktet, sørger kunden selv for installation, konfigurering og/eller ibrugtagen,
medmindre andet aftales skriftligt. Det påhviler kunden i alle tilfælde at etablere de nødvendige stik, jordforbindelse, m.v. inden Cloud Retail Systems A/S foretager levering. Er disse forhold ikke klargjort fra kundens side på det aftalte leveringstidspunkt, påhviler alle ekstra omkostninger kunden (f.eks. konsulenttimer, ekstra kørsel, o.l.).


Afhjælpning af mangler
Fragt- og håndteringsomkostninger ved indlevering af produkt(er) til Cloud Retail Systems A/S afholdes af kunden.
Kopi af original købsnota/faktura skal følge ethvert produkt, som indsendes til Cloud Retail Systems A/S til servicering. Hvis kopi af købsnota/faktura ikke følger produktet, er Cloud Retail Systems A/S berettiget til at nægte at yde vederlagsfri afhjælpning.
Inden anmodning om afhjælpning, skal kunden gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som måtte være anvist af Cloud Retail Systems A/S medarbejder, ligesom kunden drager omsorg for beskyttelse af programmer, data og værdier, som måtte findes. Har produktet været udsat for overlast, er ændret eller søgt serviceret af andre end Cloud Retail Systems A/S eller én af denne anvist reparatør, kan Cloud Retail Systems A/S nægte at yde vederlagsfri afhjælpning. 

Fejl og/eller mangler, som kan henføres til forhold, for hvilke kunden selv hæfter for, eller som først gøres gældende senere end 12 måneder efter leveringen, er ikke omfattet af nævnte afhjælpning, og Cloud Retail Systems A/S hæfter ikke herfor. Ønsker kunden mangel afhjælpning, debiteres en sådan af Cloud Retail Systems A/S som regningsarbejde. Desuden påløber der kunden et administrationsgebyr på kr. 400,00 ved indsendelse af hardware under disse vilkår.
Hvis det ved servicering af udstyret konstateres, at fejl og/eller mangler kan henføres til fejlagtig anvendelse fra kundens side, er
Cloud Retail Systems A/S berettiget til at debitere kunden for afholdte transport- og diagnosticeringsomkostninger. Desuden er Cloud Retail Systems A/S berettiget til at debitere kunden for reservedele, arbejdsløn og lignende, hvis kunden efterfølgende accepterer reparation af udstyret. Cloud Retail Systems A/S’ forpligtelser er maksimeret til ovenstående. 

Cloud Retail Systems A/S er således ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, omkostninger eller følgeskader, herunder produktansvarsskader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse. Cloud Retail Systems A/S yder ingen garanti på forbrugsstoffer eller andre produkter, som kan sidestilles med forbrugsstoffer, herunder batterier og lignende.
Cloud Retail Systems A/S beregner i alle servicesager et gebyr, hvis enheden returneres uden reparation. Cloud Retail Systems A/S
forpligtiger sig i alle tilfælde til skriftligt at fremsende et tilbud på evt. reparation(er).
Typisk reaktionstid fra Cloud Retail Systems A /S’ side for reparation vil være mellem 7 og 14 dage fra modtagelse af reparations rapport fra kunde. For særlige produkter skal der på beregnes en længere reaktionstid.


Returret
Produkter kan ikke returneres uden forudgående skriftlig aftale med Cloud Retail Systems A/S, og sker for købers regning og risiko. Hvis et produkt sendes retur til Cloud Retail Systems A/S, skal det returneres i original emballage og vedlagt en fejlrapport, som rekvireres hos Cloud Retail Systems A/S. Hvis produkter returneres i uoriginal eller uforsvarlig emballage, påberåber Cloud Retail Systems A/S sig retten til at om-emballere produktet for kundes regning (kr. 100,00) og returnere denne uden behandling.


Hvis der indgås aftale om returnering, er følgende betingelser gældende:
Computere – Efter aftale kan der ydes 14 dages returret regnet fra leveringsdagen til kunden, hvis produktet er ubeskadiget, og alle
enkeltdele returneres (computer, tastatur, mus, brugsvejledninger, Cd-rom’er, disketter, kabler og lignende). Desuden skal produktet
returneres i den originale, intakte emballage.
SkærmeEfter aftale kan der ydes 14 dages returret regnet fra leveringsdagen til kunden, hvis produktet er ubeskadiget, og alle
enkeltdele returneres (brugsvejledninger, kabler, evt. Cd-rom’er, disketter og lignende). Desuden skal produktet returneres i den
originale, intakte emballage.
Printere – Efter aftale kan der ydes 14 dages returret regnet fra leveringsdagen til kunden, hvis produktet er ubeskadiget, og alle
enkeltdele returneres (forbrugsstoffer, brugsvejledninger, kabler, evt. Cd-rom’er, disketter og lignende). Hvis forbrugsstoffer er taget i anvendelse, fratrækkes omkostninger ved Cloud Retail Systems A/S’ genanskaffelse af nye forbrugsstoffer. Desuden skal produktet
returneres i den originale, intakte emballage.
Software – Efter aftale kan der ydes 14 dages returret regnet fra leveringsdagen til kunden, hvis produktet ikke er taget i anvendelse og eventuelle licensforseglinger dermed ikke er brudt. Desuden skal produktet returneres i den originale og ubrudte emballage.
Øvrige produkter – Efter aftale kan der ydes 14 dages returret regnet fra leveringsdagen til kunden, hvis produktet er ubeskadiget, og alle enkeltdele returneres (brugsvejledninger, kabler, stik, evt. Cd-rom’er, disketter og lignende). 

Hvis forbrugsstoffer uanset karakter er taget i anvendelse, fratrækkes omkostninger ved Cloud Retail Systems A/S’ genanskaffelse af nye forbrugsstoffer. Desuden skal produktet returneres i den originale, intakte emballage.
Cloud Retail Systems A/S forbeholder sig ret til at afvise returnering af et produkt, såfremt der konstateres fejl, mangler og/eller skader ved det returnerede produkt og/eller produktets emballage, som kunden ikke har reklameret over ved modtagelsen af produktet jævnfør punkt 5. Alle ombytningsprodukter skal være ledsaget af fejlrapport, som skal indhentes hos Cloud Retail Systems A/S.
(såfremt dette ikke er opfyldt påregnes et gebyr på kr. 350,00, ligesom Cloud Retail Systems A/S forbeholder sig retten til at afvise forsendelsen).
Eventuelle fragt – og ekspeditionsgebyrer krediteres ikke. Al forsendelse sker med Pakke-Trans medmindre andet er aftalt.


Annullering
Cloud Retail Systems A/S accepterer ikke annullering af produkter, som ikke lagerføres eller produkter, som er købt hjem specielt til kunden. Der kan dog gøres undtagelser, hvis Cloud Retail Systems A/S’ leverandør accepterer annulleringen. Enhver annullering af ikke lagerførte produkter tillægges et gebyr på 15 % af den åbenstående ordres værdi.


Øvrige forbehold
Der tages forbehold for trykfejl, pris -, valuta- og/eller afgiftsændringer samt ændringer i produktspecifikationer og/eller betjeningsvejledninger. Kunden kan ikke rette krav mod Cloud Retail Systems A/S om, at evt. betjeningsvejledninger, manualer og lignende skal være på dansk, idet disse ofte kun forefindes på engelsk.
Tilbud afsendt fra Cloud Retail Systems A/S er gældende i 8 dage fra tilbudsdato med mindre er angivet.


Garantibestemmelser
På alle 3. parts produkter ydes der garanti efter originalproducentens gældende garantibestemmelser, når køber kan fremvise en købsfaktura fra Cloud Retail Systems A/S. Garantien dækker fabrikations – og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb, kan Cloud Retail Systems A/S ikke gøres ansvarlig for dette.
Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, f.eks. som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. I det omfang Cloud Retail Systems A/S er ansvarlig overfor køber, er Cloud Retail Systems A /S’ ansvar begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, driftstab, avancetab, installationsomkostninger, etc. Cloud Retail Systems A/S påtager sig intet ansvar som følge af kundes retsforhold over for tredjemand.
I forbindelse med ophævning af et køb, kan kunden ikke kræve, at Cloud Retail Systems A/S tilbagebetaler et beløb, der er højere end
købesummen med fradrag af et beløb svarende til et rimeligt vederlag for den nytte, kunden har haft af det leverede frem til
returneringen.


Force Majeure m.v.
Cloud Retail Systems A/S’ forpligtelser suspenderes, når tilfælde af force majeure, strejke eller lockout i ind – eller udland, brand, større maskinskade, svigtende energiforsyning, krig eller krigslignende tilstand i ind- eller udland eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder gør Cloud Retail Systems A/S ude af stand til at overholde disse, herunder blandt Cloud Retail Systems A/S’s egne medarbejdere, fejl i andres netværk og systemnedbrud (force majeure).
Ingen af de beskrevne hændelser berettiger derfor kunden til at påberåbe sig misligholdelse af købeaftalen.


Værneting og lovvalg
Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Enhver konflikt, der måtte udspringe af denne aftale, hvor parterne ikke indbyrdes kan finde en mindelig løsning, afgøres ved de danske domstole, medmindre Cloud Retail Systems A/S kræver, hvilket Cloud Retail Systems A/S er berettiget til, at tvisten afgøres ved voldgift.
Voldgiftsbehandling skal i så fald finde sted efter de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). 

Medmindre der mellem parterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot ét medlem, skal hver part udpege en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.


Disse salgs – og leveringsbetingelser er gældende indtil andre udsendes.